Upcoming Events

Tuesday, June 16th 2020 – Welcome to WiTech annual meeting!

cropped-logo-witech21.png

If you like to be part of the WiTech IT-network board 2020/2021, please contact us!

The documents for the meeting will be published at our website http://www.witech.nu latest one week prior to the meeting.

The agenda for the meeting:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Val av

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

When: Tuesday, June 16th 2020

Time: 15:00-17:00

Where: Online – Link will be sent out to registered participants.

Register: https://forms.gle/cWUfB5wsFGWZZa7MA

Do you have any thoughts or questions?
Please do not hesitate to contact us at: witechitnetwork@gmail.com

Do you want to learn more about the network?
http://www.witech.nu | Facebook: WITech IT network Växjö | Instagram: @witechitnetwork


%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close